MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
5:45AM5:45AM5:45AM5:45AM5:45AM
7:00AM7:00AM7:00AM7:00AM7:00AM
9:00AM9:00AM9:00AM9:00AM9:00AM9:00AM
10:30AM
11:30AM11:30AM11:30AM11:30AM11:30AM
5:30PM5:30PM5:30PM5:30PM5:30PM
7:00PM7:00PM7:00PM7:00PM