MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
5:45AM5:45AM5:45AM5:45AM5:45AM
9:00AM9:00AM9:00AM9:00AM9:00AM9:00AM
12:00PM12:00PM12:00PM12:00PM12:00PM
5:30PM5:30PM5:30PM5:30PM5:30PM
7:00PM7:00PM7:00PM7:00PM